قیمت انواع کود مورد استفاده در کشاورزی

نقش هیومیک اسید در افزایش ریشه دهی گیاهان

فروش کود زیستی درجه یک و کمک به تولیدات ارگانیک کشاورزی

فروش کود ارگانیک تامین کننده مواد معدنی مورد نیاز گیاه

خرید کود شیمیایی جهت جبران کمبودهای خاک زراعی