مزایای کمپوست در ایجاد کشاورزي پایدار

مزایای کمپوست در ایجاد کشاورزي پایدار موجب شده که از این کود در زراعت استفاده شود. چرا باید از میزان استفاده از کود های شیمیایی کاست؟

قیمت خرید کود

مزایای کمپوست در ایجاد کشاورزي پایدار موجب شده که از این کود در زراعت استفاده شود. چرا باید از میزان استفاده از کود های شیمیایی کاست؟

تولید محصولات سالم کشاورزی

استفاده از کمپوست در ایجاد کشاورزي پایدار مناسب است.

این کود از کاهش محصول جلوگیري کرده و باعث افزایش آن می گردد.

ذخیره کننده بزرگی از عناصر و آب می باشد.

همچنین این کود قابلیت ذخیره آب در خاک را افزایش می دهد.

کمپوست باعث بهبودی ساختمان خاک شده و عملیات شخم را آسان تر می کند.

کود می تواند هوموس و مواد آلی خاک را افزایش داده و بعضی از ویتامین ها، هورمون ها و آنزیم های مورد نیاز را تأمین کند.

در جلوگیري از تغییر اسیدیته خاک همانند یک بافر عمل می کند.

وقتی که در هنگام مرحله کمپوست شدن درجه حرارت به 60 درجه یا بیشتر می رسد، عوامل پاتوژن و بیماری زا، تخم انگل ها و بذور علف هاي هرز از بین رفته و آن ها نابود می شوند.

کمپوستی که کاملاً آماده شده و رسیده باشد، براحتی با خاک در حال تعادل قرار می گیرد و تهویه خاک را بهبود می بخشد.

مزایای کمپوست در ایجاد کشاورزي پایدار

با استفاده از این کود می توان انتظار برداشت محصول ارگانیک را داشت.

بازرگانی کهن می تواند نیاز کشاورزان را به انواع کود و سم تامین کند.

برای سفارش با واحد بازرگانی تماس بگیرید.