مزایای خرید کمپوست برای کشاورزی پایدار

مزایای خرید کمپوست برای کشاورزی پایدار موجب شده تا بیشتر از گذشته به این دسته از کود های آلی توجه شود. آیا این کود را می توان کود بی ضرر دانست؟

فروش انواع کود

مزایای خرید کمپوست برای کشاورزی پایدار موجب شده تا بیشتر از گذشته به این دسته از کود های آلی توجه شود. آیا این کود را می توان کود بی ضرر دانست؟

تولیدات سالم کشاورزی

کمپوست به بقایای تجزیه شده گیاهان و موجودات زنده گفته می شود.

این ترکیب ارزشمند به دلیل داشتن مواد متنوع معدنی و آلی می تواند به خوبی خاک را غنی کند.

ویژگی های ارزشمند کمپوست برای زراعت :

  •  ذخیره بزرگی از عناصر معدنی است.
  • این کود می تواند قابلیت ذخیره آب در خاک را افزایش دهد.
  • کمپوست باعث بهبودی ساختمان خاک شده و عملیات شخم را آسان تر می کند.
  • کود می تواند هوموس و مواد آلی خاك را افزایش داده و بعضی از ویتامین ها، هورمون ها و آنزیم های مورد نیاز را تأمین کند.
  • در جلوگیري از تغییر اسیدیته خاک همانند یک بافر عمل می کند.
  • وقتی که در هنگام مرحله کمپوست شدن درجه حرارت به 60 درجه یا بیشتر می رسد، عوامل پاتوژن و بیماری زا، تخم انگل ها و بذور علف هاي هرز از بین رفته و آن ها نابود می شوند.
  • کمپوستی که کاملاً آماده شده و رسیده باشد، به راحتی با خاک در حال تعادل قرار می گیرد و تهویه خاک را بهبود می بخشد.

مزایای خرید کمپوست برای کشاورزی پایدار

با استفاده از این کود می توان انتظار برداشت محصول ارگانیک را داشت.

بازرگانی کهن می تواند نیاز کشاورزان را به انواع کود و سم تامین کند.

برای سفارش با واحد بازرگانی تماس بگیرید.