قیمت خرید کمپوست درجه یک

قیمت خرید کمپوست درجه یک در مقایسه با عملکرد مثبت این کود بسیار مناسب است. چرا این کود می تواند برای افزایش قدرت باروری خاک کارامد باشد؟

فروش انواع کود

قیمت خرید کمپوست درجه یک در مقایسه با عملکرد مثبت این کود بسیار مناسب است. چرا این کود می تواند برای افزایش قدرت باروری خاک کارامد باشد؟

تولیدات سالم کشاورزی

تولید کمپوست از ضایعات کشاورزی و خانگی توانسته از هدر رفت میزان زیادی مواد ارزشمند قابل استفاده در زراعت جلوگیری کند.

زیرا می تواند باعث بهبودی ساختمان خاک شده و عملیات شخم را آسان تر می کند.

کمپوست به عنوان کود مغذی می تواند هوموس و مواد آلی خاک را افزایش داده و بعضی از ویتامین ها، هورمون ها و آنزیم های مورد نیاز را تأمین کند.

همچنین می تواند در جلوگیري از تغییر اسیدیته خاک همانند یک بافر عمل می کند.

البته می توان این کود را بسیار سالم دانست.

زیرا وقتی که در هنگام مرحله کمپوست شدن درجه حرارت به 60 درجه یا بیشتر می رسد، عوامل پاتوژن و بیماری زا، تخم انگل ها و بذور علف هاي هرز از بین رفته و آن ها نابود می شوند.

استفاده از کمپوست در ایجاد کشاورزي پایدار مناسب است.

زیرا مغذی و عاری از عوامل بیماری زا است.

این کود از کاهش محصول جلوگیري کرده و باعث افزایش آن می گردد.

همچنین این کود قابلیت ذخیره آب در خاک را افزایش می دهد.

این کود می تواند ه براحتی با خاک در حال تعادل قرار گرفته و تهویه خاک را بهبود ببخشد.

قیمت خرید کمپوست درجه یک در ایجاد کشاورزي پایدار

با استفاده از این کود می توان انتظار برداشت محصول ارگانیک را داشت.

بازرگانی کهن می تواند نیاز کشاورزان را به انواع کود و سم تامین کند.

برای سفارش با واحد بازرگانی تماس بگیرید.