فواید کود بیولوژیک برای بهبود قدرت باروری خاک

فواید کود بیولوژیک برای بهبود قدرت باروری خاک موجب شده تا این کود کاربرد زیادی در کشاورزی داشته باشد. آیا این کود می تواند خاک را احیا کند؟

فروش ویژه کود بیولوژیک

فواید کود بیولوژیک برای بهبود قدرت باروری خاک موجب شده تا این کود کاربرد زیادی در کشاورزی داشته باشد. آیا این کود می تواند خاک را احیا کند؟

کودهاي بیولوژیک یا زیستی

این کود نسل جدیدی از کود های موجود می باشند.

در حقیقت میکرو ارگانیسم هاي مفیدي هستند که در تغذیه گیاهان نقش همزیستی داشته و به تثیبت و جذب بهتر عناصر کمک می کنند.

کودهاي زیستی ( کود بیولوژیک ) به مواد حاصلخیز کننده هایی گفته می شود که داراي تعداد کافی از یک یا چند گونه از میکرو ارگانیسم هاي سودمند خاکزي هستند.

کودهای زیستی، ریزاندام گان هایی ( میکروارگانیسم هایی ) هستند که قادرند عناصر غذایی خاک را در یک فرآیند زیستی تبدیل به مواد مغذي همچون ویتامین ها و دیگر مواد معدنی کرده و به ریشه خاک برساند.

مصرف کود هاي زیستی کم هزینه تر هستند و در اکوسیستم آلودگی به وجود نمی آورد.

کودهای زیستی مواد نگهدارنده میکرو ارگانیزم هاي سودمند خاک می باشند.

عواملی که باعث کاهش جمعیت میکرو ارگانیسم های مورد نظر در خاک هاي یک منطقه می شوند :

  • تنش هاي محیطی بلند مدت ( خشکی – حرارت زیاد و یخ بندان – غرقاب … )
  • استفاده بی رویه از سموم شیمیایی
  • عدم حضور گیاه میزبان مناسب به مدت طولانی

ارگانیزم هایی که در تولید کود هاي بیولوژیک مورد استفاده قرار می گیرند عمدتاً از خاک جدا سازی می شوند.

در شرایط آزمایشگاه در محیط هاي کشت مخصوص تکثیر و پرورش پیدا می کنند و بعد به صورت پودرهایی بسته بندي شده و آماده، مصرف می شوند.

فواید کود بیولوژیک برای بهبود قدرت باروری خاک

با استفاده از این کود می توان انتظار برداشت محصول ارگانیک را داشت.

بازرگانی کهن می تواند نیاز کشاورزان را به انواع کود و سم تامین کند.

برای سفارش با واحد بازرگانی تماس بگیرید.