خرید کمپوست درجه یک احیا کننده خاک

خرید کمپوست درجه یک احیا کننده خاک زراعی از طریق بازرگانی کهن امکان پذیر است. چرا این کود تا این اندازه مورد توجه قرار گرفته است؟

بهترین کود

خرید کمپوست درجه یک احیا کننده خاک زراعی از طریق بازرگانی کهن امکان پذیر است. چرا این کود تا این اندازه مورد توجه قرار گرفته است؟

تولیدات سالم کشاورزی

برای جلوگیری از آسیب بیشتر به خاک و محیط زیست باید از میزان استفاده از کود های شیمیایی کاست.

ویژگی های کمپوست :

  • ذخیره کننده بزرگی از عناصر و آب می باشد.
  • این کود قابلیت ذخیره آب در خاک را افزایش می دهد.
  • باعث بهبودی ساختمان خاک شده و عملیات شخم را آسان تر می کند.
  • می تواند هوموس و مواد آلی خاک را افزایش دهد.
  • بعضی از ویتامین ها، هورمون ها و آنزیم های مورد نیاز را تأمین می کند.
  • در جلوگیري از تغییر اسیدیته خاک همانند یک بافر عمل می کند.
  • وقتی که مرحله کمپوست شدن درجه حرارت به 60 درجه یا بیشتر می رسد، عوامل پاتوژن و بیماری زا، تخم انگل ها و بذر علف های هرز از بین رفته و آن ها نابود می شوند.
  • تهویه خاک را بهبود می بخشد.
  • باعث افزایش محصولات کشاورزی می شود.

کمپوستی که کاملاً آماده شده و رسیده باشد، براحتی با خاک در حال تعادل قرار می گیرد.

استفاده از کمپوست در ایجاد کشاورزي پایدار مناسب است.

مزایای خرید کمپوست درجه یک احیا کننده خاک زراعی

با استفاده از این کود می توان انتظار برداشت محصول ارگانیک را داشت.

مزایای کمپوست در ایجاد کشاورزي پایدار موجب شده که از این کود در زراعت استفاده شود.

بازرگانی کهن می تواند نیاز کشاورزان را به انواع کود و سم تامین کند.

برای سفارش با واحد بازرگانی تماس بگیرید.