انواع کود کشاورزی و باغی

انواع کود کشاورزی و باغی برای تولید محصولات زراعی از طریق بازرگانی کهن قابل تهیه و سفارش در تمام نقاط ایران می باشد. آیا قیمت مناسبی دارند؟

بهترین کود

انواع کود کشاورزی و باغی برای تولید محصولات زراعی از طریق بازرگانی کهن قابل تهیه و سفارش در تمام نقاط ایران می باشد. آیا قیمت مناسبی دارند؟

انواع کود در کشاورزي

تعریف کود :

به هر نوع ماده معدنی یا آلی یا بیولوژیک که داراي عناصر غذایی باشد و باعث بالا بردن حاصل خیزي خاك و افزایش عمل کرد کیفی و کم محصول شود کود اطلاق می شود.
کود ها به چند دسته تقسیم می شوند  :

  •  شیمیایی
  •  آلی یا ارگانیک
  • کود هاي شیمیایی
  • بیولوژیک یا زیستی

برخی از آن ها جز عناصر پر مصرف گیاه یا ماکرو المنت و برخی نیز جز عناصر عناصر کم مصرف گیاه ( میکرو المنت ) می باشد.

عناصر پر مصرف ( ماکرو ) شامل: ازت – فسفر – پتاس – کلسیم – منیزیم

عناصر کم مصرف ( میکرو ) شامل : آهن – روي – منگنز – مس – بر

به کود هایی که مجموع عناصر فوق را با هم و به نسبت متناسب دارا باشد اصطلاحا کود کامل اطلاق می شود.

گیاهان مختلف بر حسب نیاز و با توجه به نتایج آزمایش برگ و خاك به کود هاي فوق نیازمند خواهند بود.

ترکیب شیمیایی و درصد خلوص کود هاي مختلف حاوي یک عنصر، بسیار متفاوتند.

این تفاوت ها بر مورد مصرف، نحوه پخش، زمان کود دهی و اثر بخشی کودها تاثیر بسیار مهمی دارند.

بنابراین شناخت کافی از انواع کود ها قبل از انتخاب و یا مصرف آن ها ضرورت دارد.

انواع کود کشاورزی و باغی

بازرگانی کهن می تواند نیاز کشاورزان را به انواع کود و سم تامین کند.

برای سفارش با واحد بازرگانی تماس بگیرید.