انواع کود آلی برای تولید محصولات ارگانیک

انواع کود آلی برای تولید محصولات ارگانیک بسیار کارامد است. چرا باید میزان استفاده از کود های شیمیایی را تا حد ممکن کاهش داد؟

کود ارگانیک

انواع کود آلی برای تولید محصولات ارگانیک بسیار کارامد است. چرا باید میزان استفاده از کود های شیمیایی را تا حد ممکن کاهش داد؟

کود های مفید آلی

به مجموعه اي از مواد بستري، ادرار و مدفوع گاو ، گوسفند ، مرغ یا هر حیوان دیگري است که از محل نگهداري آن ها بدست می
آید اطلاق می شود.

درصد مواد غذایی کود حیوانی و کیفیت فیزیکی آن به عواملی مثل نوع حیوان، کیفیت مواد بستري، میزان پوسیدگی کود، تغذیه دام، میزان سدیم و مقدار بذر علف هاي هرز، اسپور بیماری ها، لارو و تخم حشرات، شن و خاك دارد.

درصد ازت کود گاوي بیشتر از کود گوسفندي و مرغی است.

ولی درصد فسفر و پتاسیم کود مرغی از کودهاي گاوي و گوسفندي بیشتر است.

درصد مواد غذایی کودها به تغذیه دام بستگی دارد.

چنانچه جیره غذایی دام از نظر یک عنصر ضعیف باشد، کود حاصله نیز به طریق اولی از نظر آن عنصر ضعیف خواهد بود و یا مثلاً هر چه درصد فیبر جیره غذائی بیشتر باشد درصد فیبر مدفوع نیز زیادتر خواهد بود.

فراوانی ترکیبات آلی ازت دار ساده در کود حیوانی تازه بسیار مساله ساز است.

تجزیه سریع این مواد سبب آزاد شدن آمونیاك و تجمع آن در مجاورت ریشه ها گشته و موجب مسمومیت گیاه می گردد.

پوسیدگی اولیه کود این مشکل را مرتفع می سازد به همین جهت هیچ گاه نباید کود حیوانی تازه را به محصول کاشته شده داد.

وجود مقدار متعادلی از عناصر غذائی و عدم زیادي عناصري مثل سدیم در کود دامی مطلوب می باشد.

کیفیت مواد بستري نیز نقش مهمی در کیفیت و حالت فیزیکی کود حیوانی دارد.
کود گوسفندي را کود گرم گویند.

در مرغداري ها بیشتر از خاك اره و در گاو داری ها معمولاً از کاه به عنوان مواد بستري استفاده می کنند.

سرعت تجزیه و پوسیدگی کاه بیش از خاك اره می باشد.

انواع کود آلی برای تولید محصولات ارگانیک

با استفاده از این کود می توان انتظار برداشت محصول ارگانیک را داشت.

بازرگانی کهن می تواند نیاز کشاورزان را به انواع کود و سم تامین کند.

برای سفارش با واحد بازرگانی تماس بگیرید.